Easy Visual წესები და პირობები

მომსახურების გაწევის ზოგადი პირობები

ეს წესები და პირობები (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც გამოყენების წესები, მომსახურების პირობები) არეგულირებს თქვენს მიერ Easy Visual-ის მომსახურების გამოყენებას. Easy Visual-ის მომსახურების გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ მომსახურების სრული პირობების მიღებას. თუ არ ეთანხმებით გამოყენების პირობებს ან გამოყენების პირობების რომელიმე ნაწილს, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Easy Visual-ის მომსახურება.

თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მომსახურება, თუ არ მიგიღწევიათ იმ ასაკამდე, როდესაც კანონიერად შეძლებთ აღნიშნული ვალდებულებების აღებას, ან თქვენთვის აკრძალულია ან შეზღუდულია Easy Visual-ის მომსახურების მიღება თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით ან იმ ქვეყნის ფარგლებში, სადაც იმყოფებით მომსახურების გამოყენების დროს.

განმარტებები

Easy Visual, მომსახურება, Easy Visual-ის მომსახურება, აპლიკაცია - ვებ-აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ სარეკლამო კამპანია.

ტერმინები “ჩვენთვის“, “ჩვენ“ ან “ჩვენი“ ეხება EASY VISUAL MARKETING LTD-ს, კომპანიის ნომერი 11597127, იურიდიული მისამართი Suite 13078 43 Bedford Street, ლონდონი, ინგლისი, WC2E 9HA

ტერმინები “კლიენტი“, “თქვენ“, “მომხმარებელი“, “რეკლამის განმთავსებელი“ ეხება: ა) პირს, რომელმაც მიაღწია სრულწლოვანებას, იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც ის ცხოვრობს 18 წელზე ზევით ასაკში და, რომელსაც უფლება აქვს გამოიყენოს მომსახურება ბ) ოფიციალურად რეგისტრირებულ ყველა იურიდიულ პირებს, რომლებიც აფორმებენ გარიგებებს მათი რეგისტრაციის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებსაც უფლება აქვთ გამოიყენონ მომსახურება. ნებისმიერ შემთხვევაში, თითოეული კლიენტი უნდა იყოს სრულიად უფლებამოსილი.

ბანერი - ონლაინ რეკლამა გრაფიკული გამოსახულების სახით, რომელიც გამოჩნდება მომხმარებლის სმარტფონის ეკრანზე ეკრანის განბლოკვის შემდეგ.

ბიუჯეტი - მომსახურების თანხის ოდენობა, რომელსაც კლიენტი განსაზღვრავს თითოეული კამპანიისთვის. კლიენტს შეუძლია გაზარდოს ბიუჯეტის თანხა.

კამპანია წარმოადგენს სარეკლამო მასალის ერთობლიობას (ამ შემთხვევაში, ბანერების) ერთი იდეითა და თემით, რომლებიც ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის ნაწილია. სარეკლამო კამპანია მოიცავს სხვადასხვა მედიასაშუალებებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და სამიზნე აუდიტორიისათვის.

კამპანიის გადამოწმება არის პროცესი, რომლის დროსაც ჩვენი მომხმარებელთა მხარდაჭერის სპეციალისტი ამოწმებს არის თუ არა კამპანია მისაღები.

კონტენტი - მომსახურებაში შეტანილი ყველა ტექსტი, ინფორმაცია, გრაფიკა, აუდიო, ვიდეო ან/და სხვა მასალები.

რეკლამის მომხმარებელი არის ადამიანი, რომელიც ხედავს ბანერებს ტელეფონის გახსნისას.

ნახვები არის სარეკლამო განცხადებების რაოდენობა, რომლის ნახვაც შეუძლია მომხმარებლებს მობილურ აპლიკაცია Banners App-ში, იმ შემთხვევაში თუ ისინი რეგისტრირებულნი არიან ამ აპლიკაციაში და თუ ბანერის ჩართვის ფუნქცია ჩართულია.

აღწერა

Easy Visual-ის მომსახურების გამოყენებით კლიენტს შეუძლია ჩართოს ეფექტური რეკლამა: რეკლამა სასურველი და მისაღები იქნება, ასევე გამოჩნდება რეკლამის მომხმარებელთა სმარტფონზე. კამპანიის საფასურის გადახდით, თქვენ იხდით რეკლამის მომხმარებელთა რეკლამის მხოლოდ რეალური ნახვების საფასურს.

Easy Visual-ის მიზანია კლიენტებს მისცეს საშუალება დაიწყონ საკუთარი კამპანია, რათა მომხმარებელმა შეძლოს საკუთარი სმარტფონის ეკრანზე მისი ნახვა. კამპანიების შესაქმნელად კლიენტები იყენებენ საკუთარ ბანერებს.

მომსახურება საშუალებას აძლევს კლიენტებს შექმნან და შეცვალონ თავიანთი პროფილი, დაიწყონ კამპანია, აირჩიონ სამიზნე აუდიტორია (ინტერესები, განათლება, ასაკი, სქესი, შემოსავალი, საცხოვრებელი ადგილი, რეკლამის მომხმარებელთა ოჯახური მდგომარეობა და სხვა). სერვისის გამოყენებით კლიენტებს ასევე საშუალება აქვთ შექმნან კამპანიის ბიუჯეტი, შეცვალონ ან წაშალონ კამპანიები, ნახონ კამპანიების სია და გამოიყენონ სხვა ხელმისაწვდომი მომსახურება.

რეგისტრაცია და აქაუნტი

მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს ზუსტი ინფორმაცია საკუთარ თავზე. კლიენტს არ შეუძლია გამოიყენოს სხვა პირის სახელი, სახელი, რომელიც შეურაცხმყოფელია, უხამსი ან არღვევს ვინმეს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ან გამოყენების პირობებს. თუ კლიენტი იურიდიული პირია, მის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს მოქმედი წარმომადგენლობითი კანონიერი უფლებამოსილება. ერთ კლიენტს შეუძლია შექმნას მხოლოდ ერთი პროფილი.

მხოლოდ კლიენტები არიან პასუხისმგებელნი მათ პროფილზე განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. ლოგინი და პაროლი კლიენტის კონფიდენციალური ინფორმაციაა. თუ მესამე მხარე მიიღებს ინფორმაციას კლიენტის პროფილის შესახებ, მაშინ მხოლოდ კლიენტი არის პასუხისმგებელი ყველა შესაძლო შედეგზე.

მხოლოდ მომხმარებელია პასუხისმგებელი მისი პროფილის შინაარსზე. თქვენი პროფილსა და მომსახურებაში ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაქვთ ყველა საჭირო უფლება ამგვარი ინფორმაციის გამოსაყენებლად და ასევე, რომ არ არღვევთ მესამე მხარის უფლებებს. კონტენტის გამოქვეყნებით, თქვენ თანახმა ხართ ჩვენ გამოვიყენოთ აღნიშნული ინფორმაცია. ჩვენ არ ვხდებით მომხმარებლის აქაუნტზე არსებული ინფორმაციის მფლობელები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფლება გამოიყენოს აღნიშნული ინფორმაცია ჩვენს მიერ განსაზღვრული მიზნით.

თუ მომხმარებელი აღმოაჩენს რაიმე კონტენტს, რომელმაც სავარაუდოდ შესაძლოა შეეხოს მომხმარებლის ან მესამე მხარის უფლებებს, გთხოვთ შეგვატყობინოთ და ჩვენ წავშლით მას, იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული იქნება საკმარისი მიზეზები.

მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა შეგვატყობინოს მომხმარებლის აქაუნტზე ან პაროლზე არასანქცირებული წვდომის შესახებ, ან სხვა უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ. თუ შეამჩნევთ ან ეჭვობთ, რომ თქვენი ნებართვის გარეშე ვინმეს აქვს თქვენს აქაუნტზე წვდომა, ჩვენ გირჩევთ, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ ამის შესახებ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისათვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ წესების შეუსრულებლობის შედეგად.

თუ რეგისტრაციისას კლიენტი იყენებს კორპორატიული ელექტრონული ფოსტის მისამართს, მაშინ კლიენტი ანიჭებს უფლებას ჩვენს სერვისს გამოიყენოს კორპორატიული ფოსტის საფოსტო დომენში მითითებული კომპანიის ლოგო, მარკეტინგული მიზნებისათვის.

გადახდები

ჩვენი სერვისის გამოყენების საფასური სერვისის ვებ-გვერდზეა მითითებული. დროდადრო გაფრთხილების გარეშე შეგვიძლია შევცვალოთ გადასახადის ოდენობა მომსახურების ვებ-გვერდზე ცვლილებების შეტანით.

კლიენტს აქვს შესაძლებლობა, ჩვენს სერვისში შეთავაზებული ვარიანტებიდან აირჩიოს გადახდის სისტემა საკუთარი შეხედულებისამებრ და რისკით. კლიენტი პასუხისმგებელია გადახდის გამოყენებულ მეთოდზე, იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც კლიენტი ცხოვრობს.

გადახდა წარმატებულად ჩაითვლება, როგორც კი თანხა ჩაირიცხება მომხმარებლის ანგარიშზე.

კლიენტი პასუხისმგებელია ჩვენს სერვისზე განხორციელებული გარიგებების საკომისიოს გადახდაზე, მაშინაც კი, თუ გაყიდვის პირობების მოქმედების ვადა ამოიწურა ან გადახდა ხდება ჩვენი სერვისის გარეთ.

გადახდის განხორციელების დაწყებამდე, სერვისის გამოყენებისას კლიენტი ვალდებულია მიუთითოს გადახდის მეთოდი, გადაიხადოს კომისია და გადასახადები, რაც დაკავშირებულია მომსახურებასთან. თუ გადახდისას წარმოიქმნა შეცდომა ან გადახდა ვადაგასულია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დავფაროთ დავალიანება გადახდების სხვა მეთოდების ხარჯზე..

საკუთარი გადახდების განხორციელებით, კლიენტი არ ყიდულობს ჩვენს სერვისში ბანერის ჩვენების ექსკლუზიურ უფლებას. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი გადაწყვეტილებით, კლიენტის თანხმობის გარეშე, განვათავსოთ მესამე პირის რეკლამა (მათ შორის ბმულები მათზე) ან განვათავსოთ სხვა კონტენტი ჩვენს სერვისში.

კლიენტი ასევე პასუხისმგებელია ყველა შესაძლო რისკზე, რაც შესაძლოა წარმოიქმნას გადახდის დროს, მათ შორის, მაგრამ არ მხოლოდ, ტექნიკური დანაკარგები, მესამე პირზე დაკისრებული საგადასახადო ხარჯები და ჯარიმები და ა.შ.

თქვენი პირადი ინფორმაციის დაცვა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინფორმაცია იმ დონით, რაც გათვალისწინებულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. ჩვენთვის პერსონალური ინფორმაციის მიწოდების გზით, მომხმარებელი ეთანხმება, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია ჩვენი ნებისმიერი საჭიროებისთვის.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

თქვენ გაქვთ მინიჭებული შეზღუდული წვდომა მხოლოდ ამ აპლიკაციაში არსებული მასალების ნახვის მიზნით.

ამ აპლიკაციის გამოყენებით თქვენ გარანტიას გვაძლევთ, რომ აპლიკაციას არ გამოიყენებთ უკანონო მიზნებისთვის ან ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც ეწინააღმდეგება აღნიშნულ პირობებს. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს აპლიკაცია ნებისმიერი ისეთი მეთოდით, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს აპლიკაციის მუშაობას ან მესამე პირების მიერ მის გამოყენებას. თქვენ არ გაქვთ უფლება ნებისმიერი საშუალებით მიიღოთ ან ეცადოთ, რომ მიიღოთ ნებისმიერი მასალა ან ინფორმაცია, რაც სპეციალურად არ არის ხელმისაწვდომი სერვისში.

აპლიკაციის მთელი კონტენტი: აპლიკაციაში გამოყენებული ტექსტები, გრაფიკა, ლოგოები, სურათები, ასევე მათი კომპილაცია და ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა წარმოადგენს ჩვენს საკუთრებას ან მათი მიმწოდებლების საკუთრებას და დაცულია საავტორო უფლებებითა და სხვა კანონებით, რომლებიც იცავს ინტელექტუალურ საკუთრებასა და ქონებრივ უფლებებს. მომხმარებელი თანახმაა დაიცვას საავტორო უფლებების ნორმები და წესები, რომლებიც ეხება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და სხვა შეზღუდვებს კონტენტის ნებისმიერ ნაწილში და არ განახორციელონ რაიმე ცვლილებები.

თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, გამოაქვეყნოს, გადასცეთ, მონაწილეობა მიიღოთ გაყიდვაში, შექმნათ წარმოებული სამუშაოები ან სხვაგვარად გამოიყენოთ ამ აპლიკაციაში განთავსებული კონტენტი (მთლიანად ან ნაწილობრივ). აპლიკაციის გამოყენება არ იძლევა დაცული კონტენტის არასანქცირებული გამოყენების უფლებას, კერძოდ, თქვენ არ გაქვთ უფლება, წაშალოთ ან შეცვალოთ ნებისმიერ კონტენტში არსებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შესახებ შეტყობინებები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაცული კონტენტი მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ჩვენი ან საავტორო უფლებების მფლობელის წერილობითი ნებართვა. თქვენ აღიარებთ, რომ არ იღებთ დაცულ კონტენტზე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ჩვენ არ გავცემთ ჩვენ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე ან ჩვენ ლიცენზიართა ინტელექტუალურ საკუთრებაზე არავითარ ლიცენზიებს, პირდაპირს თუ ირიბს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს გათვალისწინებულია აღნიშნული პირობებით.

მკაცრად აკრძალულია კონტენტისა და მისი ნაწილების კოპირება, რეპროდუცირება ან სხვაგვარად გადაცემა. ამ სერვისზე არსებული ინფორმაცია (ტექსტები, ფოტოები, ვიდეოები და ა.შ.) არავის შეუძლია დააკოპიროთ, შეინახოს, გამოიყენოს ან/და გადასცეს. ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებლის მიერ იქნა მითითებული მის პროფილში, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ჩვენსა და იმ მომხმარებლის მიერ, რომელმაც ეს ინფორმაცია განათავსა.

შეზღუდვები და ვალდებულებები

თქვენთვის განსაკუთრებულად შეზღუდულია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედება

  • გამოაქვეყნოთ აპლიკაციის ნებისმიერი მასალები სხვა რესურსებზე;
  • გაყიდოთ, მოახდინოთ სუბლიცენზირება და/ან გამოიყენოთ აპლიკაციის ნებისმიერი მასალა კომერციულ მიზნებში;
  • აპლიკაციის ნებისმიერი მასალების საჯაროდ ჩვენება ან/და გამოქვეყნება;
  • გამოიყენოთ ეს აპლიკაცია ისეთ მეთოდით, რომლითაც შეიძლება ზიანი მიაყენოთ აპლიკაციის მუშაობას;
  • გამოიყენოთ ეს აპლიკაცია კანონის დარღვევით ან იმგვარად, რომ ზიანი მიაყენოთ აპლიკაციის მუშაობას ან ნებისმიერ პირს ან სუბიექტს;
  • მონაწილეობა მიიღოთ ნებისმიერ მონაცემთა შეგროვებასა და მოძიებაში ან ამასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა მსგავს საქმიანობაში;
  • ჩვენი თანხმობის გარეშე გამოიყენოთ აპლიკაცია ნებისმიერი სარეკლამო ან მარკეტინგული მიზნებისათვის.

ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეზღუდოს ხელმისაწვდომობა ამ აპლიკაციის ზოგიერთ ფუნქციებზე. აპლიკაციის გამოყენებისას თქვენ იღებთ ვალდებულებას შეასრულოთ ყველა მოქმედი ადგილობრივი, ეროვნული და საერთაშორისო რეგლამენტი და არ დააბრკოლოთ აპლიკაციის გამოყენება და მართვა სხვების მიერ.

განაცხადის გამოყენება აკრძალულია იმ ტერიტორიებსა და ქვეყნებში, სადაც ეს აპლიკაცია ან კონტენტი უკანონოა; მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესრულებაზე. წინამდებარე პირობებზე დათანხმებით, მომხმარებლები ადასტურებენ, რომ არ წაუყენებენ პრეტენზიას მწარმოებლებს/დეველოპერებს და ა.შ.

ანაზღაურება

თქვენ იღებთ ვალდებულებას, დაიცვათ და ვასუხისმგებლობიდან გაათავისუფლოთ თანამდებობის პირები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები და მესამე პირები, რომლებსაც კავშირი აქვთ აღნიშნულ აპლიკაციასთან ნებისმიერი დანაკარგის, ხარჯებისა და ვალდებულებებისაგან (მათ შორის ადვოკატის მომსახურების გონივრული ხარჯების გადახდა), რაც დაკავშირებულია ან წარმოიქმნა აპლიკაციით სარგებლობის ან აპლიკაციის, მომხმარებლის ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენების შეუძლებლობის შედეგად, რომელიც თქვენს მიერ მოწოდებულია, ამ წესების ნებისმიერი დებულების დარღვევით ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევით ან ნებისმიერ მოქმედი კანონმდებლობის, წესების ან რეგულაციების დარღვევით. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, საკუთარი ხარჯებით, დავიცვათ და გავაკონტროლოთ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც თქვენსგან მოითხოვს კომპენსაციას, ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა უზრუნველყოთ სრული დაცვა და ითანამშრომლოთ აპლიკაციის წარმომადგენლებთან.

პირობების შეწყვეტა და ვადები

აღნიშნული პირობები ძალაშია, სანამ მომხმარებლის აქაუნტი არსებობს. თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს წაშალოს მისი აქაუნტი. მომხმარებელს, რომელმაც წაშალა თავისი აქაუნტი, შეუძლია შექმნას ახალი.

ჩვენ ვიტოვებთ ექსკლუზიურ უფლებას ნებისმიერ დროს წავშალოთ ან შევწყვიტოთ მომხმარებელის აქაუნტის ფუნქციონირება ნებისმიერი მიზეზით და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ამ შემთხვევაში, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი კლიენტის შესაძლო დანაკარგზე.

გარანტიები

ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ მომხმარებელს, რომ ჩვენი მიზანია ყველა შესაძლებლობა გამოვიყენოთ, რათა უზრუნველყოთ აპლიკაციის სათანადო და ეფექტიანი გამოყენება მისი მიზნების მისაღწევად. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ ვუარყოფთ ყველა გარანტიას, აშკარას თუ ფარულს, მათ შორის, შეუსრულებლობის ფარულ გარანტიებზე, მექრთამეობაზე და აპლიკაციის კონკრეტული მიზნების შესაბამისობაზე. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს კონტენტზე. ჩვენ ასევე ვუარყოფთ რაიმე გარანტიას იმის შესახებ, რომ (ა) აპლიკაცია იმუშავებს თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად ან ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი, შეუფერხებელი, დროული ან შეცდომებისაგან დაცული; (ბ) მომსახურების ან პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებიდან მიღებული შედეგები ეფექტიანი, მოსალოდნელი ან საიმედო იქნება; გ) აპლიკაციის შეცდომები ან დეფექტები იქნება გამოსწორებული; ან (დ) აპლიკაციის დონე თქვენს მოლოდინს დააკმაყოფილებს.

აპლიკაციის გამოყენებით მომხმარებელი თანახმაა, რომ აპლიკაციის შინაარსი (მათ შორის რეკლამა) შეიძლება მიუღებელი იყოს მომხმარებლისთვის ან არ აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის მოლოდინს.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

თუ ეს გამოყენების პირობებში არ არის აღნიშნული, ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს კლიენტის ან სხვა პირის წინაშე ნებისმიერი სახის სარგებლობის შესაძლებლობის, მონაცემების, კეთილდღეობის, შემოსავლების ან მოგების დაკარგვაზე, და სხვა სპეციალურ, შემთხვევით, არაპირდაპირ, შედეგობრივ ან სადამსჯელო ზიანზე, მიუხედავად ამგვარის გამომწვევი მიზეზისა (მაშინაც კი, თუ ჩვენ გაფრთხილებულნი ვიყავით დანაკარის ან დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ). აღნიშნული მოიცავს დანაკარგებს და ზიანს, რომელიც გამომდინარეობს სარგებლობაზე წვდომის, მონაცემების, ან მოგების დაკარგვიდან, მიუხედავად იმისა იყო, თუ არა ის წინასწარ განსაზღვრული; ნებისმიერი პასუხისმგებლობის თეორიის საფუძველზე, მათ შორის ხელშეკრულების ან გარანტიის დარღვევის, დაუდევრობის ან სხვა მსგავსი ქმედების შემთხვევაში; ან ნებისმიერი სხვა საჩივარის, რომელიც გამომდინარეობს თქვენს მიერ აპლიკაციის გამოყენებიდან ან მისდამი წვდომიდან ან დაკავშირებულია აღნიშნულთან.

ჩვენ ასევე არ ვართ პასუხისმგებელი იმ ხარჯებზე, გადასახადებსა და მოსაკრებლებზე, რომლებიც გამომდინარეობს ამ აპლიკაციის სარგებლობიდან, მომხმარებელის საცხოვრებელი ქვეყნის კანონმდებლობის ან სხვა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.

ჩვენი სერვისი და კონტენტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ან სხვა ინფორმაციას, რომელთა დახმარებითაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ მესამე მხარის ვებ-გვერდზე (ვებ-გვერდებზე) ან სხვა მომსახურებაზე. მომხმარებელის მიერ აღნიშნული საიტების, მომსახურების ან სხვა რესურსების გამოყენების შემთხვევაში, მომხმარებელი თანახმაა, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ აპლიკაციის გამოყენებიდან გამომდინარე ნებისმიერ შედეგებზე. მომხმარებლებს უნდა ესმოდეთ, რომ მხოლოდ ისინი იღებენ პასუხისმგებლობას სარგებლობის შედეგებზე. მესამე მხარეს შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი პირობები, რომლებიც მოხმარებამდე მომხმარებლის მიერ უნდა იქნას აღიარებული.

აპლიკაციის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მონაცემების დაკარგვა და/ან შეზღუდოს მონაცემთა ხელმისაწვდომობა და/ან მომხმარებელისათვის გამოიწვიოს სხვა უარყოფითი შედეგები, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ არაპირდაპირ, პირდაპირ ან შემთხვევით დანაკარგზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, მონაცემთა ან ჩანაწერთა დაკარგვის, მოგების დაკარგვის ან სხვა ეკონომიკური დანაკარგების შემთხვევებზე, რომლებიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია აღნიშნულთან, და ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელნი მესამე მხარის წინაშე ნებისმიერი სახის პირდაპირ, არაპირდაპირ, განზრახ მიყენებულ ან შემთხვევით მიყენებულ ზიანზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მონაცემების ან ჩანაწერების დაკარგვით, მოგების ან სხვა ეკონომიკური დანაკარგებით, რომლებიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია აპლიკაციის გამოყენებასთან.

დავათა გადაწყვეტა, კანონმდებლობის შერჩევა და მოქმედი კანონმდებლობა

მოქმედი კანონით გათვალისწინებული მომხმარებლების კანონიერი უფლებებიდან გამომდინარე, სარგებლობის წინამდებარე წესები რეგულირდება ინგლისის კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა კანონმდებლობის დებულებათა წინააღმდეგობის შემთხვევებისა. მომხმარებლები ეთანხმებიან ინგლისისა და უელსის სასამართლოების იურისდიქციას.

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაციისთვის და გამოყენების პირობების შეთავაზებების მიზნით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს, მისამართზე: support@easyvisual.com.